Pwy ydy Pwy

Pennaeth Strategol Interim: Mr Neil Foden
Dirprwy Bennaeth: Mr Huw G. Evans
Dirprwy Bennaeth: Mrs Clare Jones

 

Uwch Dîm Rheoli Estynedig

Datblygiad Proffesiynol: Mrs Enid Price Huws
Bugeiliol a Chynhwysiad: Mrs Clare Jones
Cwricwlwm i Gymru: Mrs Nia Lynn Jones
Asesu ac Adrodd: Mr Deiniol Davies
ADY a MATh: Mr Gareth Hughes
Adeiladau, Iechyd a Diogelwch a Diogelu Data: Mr Dafydd Parry

Penaethiaid Blwyddyn

Uwch Arweinydd Bugeiliol: Mrs Clare Jones
Arweinydd Cynnydd 7: Mr Ioan Jones
Arweinydd Cynnydd 8: Mr Deiniol Davies
Arweinydd Cynnydd 9: Miss Leah Williams
Arweinydd Cynnydd 10: Miss Roberta Williams
Arweinydd Cynnydd 11: Mrs Clare Jones
Pennaeth Y Chweched Dosbarth: Mrs Sioned Rhys

Staff Addysgu

Arweinydd y Gymraeg/ Cydlynydd Iaith: Mrs Enid Price Huws
Cymraeg/ Cydlynydd Llythrennedd/ Cydlynydd y BAC CA5: Miss Lowri Ifan
Cymraeg: Mrs Elen Williams
Cymraeg: Mrs Nia McCabe

Arweinydd Saesneg: Mrs Connie Robinson
Saesneg/ Dirprwy Bennaeth Cynnydd CA4 (Bl. 10/11): Mr Aled Edwards
Saesneg/ Gwasanaethau Cyhoeddus / Arweinydd Gyrfaoedd: Mrs Clare Jones
Saesneg: Miss Dwynwen Fflur

Arweinydd Mathemateg: Mr Deiniol Tudur Davies
Arweinydd a Chydlynydd TGCh ac e-ddysgu/Mathemateg: Mr Gareth Owen
Mathemateg/ Cydlynydd Rhifedd: Mr Alun Edwards

Arweinydd Ffiseg: Mrs Delyth Jennings
Arweinydd Bioleg/ Arweinydd Gwyddoniaeth: Mr Dafydd Parry
Arweinydd Cemeg: Miss Tanwen Borland
Gwyddoniaeth: Miss Sera Bailey

Arweinydd Dylunio a Thechnoleg: Mr Ioan Jones

Arweinydd Ieithoedd Tramor Modern: Mrs Sioned Rhys

Arweinydd Dyniaethau / Arweinydd Hanes: Mrs Nia L.P. Jones
Arweinydd Addysg Grefyddol: Miss Leah Williams
Dyniaethau: Miss Samantha Burgess

Arweinydd Cerdd/ Cydlynydd y BAC CA4: Mr Gareth F. Hughes

Arweinydd Celf: Mr Dylan H. Owen

Arweinydd Addysg Gorfforol: Mr Gethin Long
Addysg Gorfforol: Miss Georgia Jones

Aml-bynciol: Mr Gwion Williams
Aml-bynciol: Miss Roberta Williams
Aml-bynciol: Mrs Mari Morris
Aml-bynciol: Mr Lewis Jones

Staff Ategol

Rheolwr Busnes a Chyllid / Clerc y Llywodraethwyr: Ms Elen Williams
Rheolwr Systemau Rheolaethol: Mrs Ann Mererid Jones
Goruchwyliwr Swyddfa/ Cymhorthydd Clerigol: Miss Sioned Ann Jones
Cymhorthydd Clerigol: Miss Claire Tocker
Technegydd Labordy: Mrs Nia Lewis Jones
Gofalwr: Mr R. Eurwyn Jones
Gofalwr Cynorthwyol: Mr Gwynfor Griffiths
Swyddog Cefnogi Teulu: Miss Iola G. Parry
Swyddog Cymorth Cynhwysiad: Mrs Susan Davie
Uwch Gymhorthydd Cyflenwi: Mrs Llio Griffith Jones
Anogwr Dysgu/ Uwch Gymhorthydd: Miss Erin Ff. Williams
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 4: Miss Catherine Williams
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Jacqueline Parry
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Mrs Shirley Pearson
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Carly Lovell
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Lisa Owen
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Mr Sion Roberts
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Ceri Jones


Staff Asiantaethau Eraill

Swyddog Chwaraeon am Oes: Ms Bev Atkin
Cwnselydd: Mrs Nia Williams
Swyddog Lles Addysg: Mr Sion Owen
Nyrs Ysgol: Mrs Jackie Griffith Evans
Heddlu: PC Rhiannon Wright
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid: Mr Barry Alan Williams
Gweithiwr Ymgysylltu Addysg TRAC: Ms Sian Richings

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share