Child Protection

Translation coming soon...

Mae gan yr ysgol weithdrefnau ar gyfer cadw ein plant yn ddiogel. Rydym yn cydweithio’n agos gyda rhieni ac asiantaethau allanol ac yn dilyn Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan ar gyfer diogelu. Mae Polisi penodol gennym sydd i’w gweld drwy clicio ar y linc isod.
Polisi Diogelu Plant - click here
Crynodeb Amddiffyn Plant 2021 - click here

Mae staff allweddol o fewn yr ysgol yn gyfrifol am faterion sy’n ymwneud ag amddiffyn plant, sydd wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol.

Y staff allweddol yma yw:

Person Dynodedig Amddiffyn Plant: Mrs Clare Jones
Dirprwy berson Dynodedig Amddiffyn Plant: Miss Iola Parry
Llywodraethwr Dynodedig Amddiffyn Plant: Mrs Sian Jones
Cadeirydd Llywodraethwyr: Mrs Sara Lloyd Evans

Mewn achosion difrifol, neu mewn achosion cymhleth, byddwn yn cysylltu gyda Mrs Ffion Rhisiart (Swyddog Penodedig Dros Ddiogelu Plant) o’r Awdurdod Addysg am gyngor a chyfarwyddyd pellach.

Mae’r ysgol wedi ymrwymo’n llawn i Ganllawiau Diogleu Plant Cymru Gyfan 2008. Ceir manylion llawn ynglyn a gweithdrefnnau’r ysgol yn mholisi amddiffyn plant yr ysgol.

Mae’n bwysig nodi y gellir cyfeirio disgybl at y Gwasanaethau Cymdeithasol naill ai fel Plentyn mewn angen,gyda chaniatâd rhiant neu fel Plentyn mewn risg o Niwed Sylweddol. Mae’n bwysig fod staff, disgyblion a rhieni’n deall NAD OES angen caniatâd rhiant i gyfeirio at y Gwasanaethau Cymdeithasol os bydd plentyn yn gwneud honiad o gamdriniaeth yn erbyn rhiant ac yn dioddef neu’n debygol o ddioddef niwed sylweddol. Bydd angen i’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu gychwyn asesiad cychwynnol fydd yn cynnwys siarad gyda’r plentyn cyn gynted a bod modd.

Contact

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Telephone: (01286) 880345
E-mail: click here


Bookmark and Share