Presenoldeb

Mae’r ysgol yn credu bod presenoldeb rheolaidd yn allweddol er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn derbyn addysg briodol ac yn cael y budd mwyaf o’r cyfleoedd addysgol a gynigir. Mae’r cysylltiadau ystadegol rhwng presenoldeb a chyrhaeddiad yn gryf a gall absenoldeb o’r ysgol gael effaith niweidiol ar gynnydd disgybl. Yn ogystal â helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial, mae mynd ar drywydd rhai sy’n colli ysgol yn elfen allweddol wrth eu hamddiffyn a’u helpu i osgoi bod yn gysylltiedig â gweithgarwch troseddol.

Targed Presenoldeb
Targed presenoldeb yr ysgol ydi 95%. Ni all unrhyw bresenoldeb sydd yn is na hyn gael ei farnu yn well na digonol.

Gwyliau Teuluol
Mae ffurflen ar gael yn y Swyddfa er mwyn gwneud cais am wyliau teuluol yn ystod tymor yr ysgol. Ni chaniateir ceisiadau yn ystod cyfnodau profion nac arholiadau. Gall yr ysgol wrthod cais am wyliau os yw presenoldeb y disgybl yn is na tharged yr ysgol.

Adrodd ar Absenoldeb
Os yw eich plentyn yn absennol ffoniwch yr ysgol rhwng 8:30am a 9:00am.

Prydlondeb
Mae bod yn brydlon i’r ysgol ac i’r gwersi yn rhan bwysig o hunan ddisgyblaeth. Bydd pob achlysur o fod yn hwyr i’r ysgol yn cael ei gofnodi ac fe fydd yr ysgol yn herio disgyblion sydd yn gyson hwyr.

Gadael Tir yr Ysgol
Dylai disgybl sicrhau ei fod wedi cael trwydded o’r Dderbynfa cyn gadael
tir yr ysgol yn ystod y dydd. Mae hyn yn bwysig iawn. Byddwn yn rhoi trwydded ar sail llythyr gan riant neu gerdyn apwyntiad meddygol / deintyddol.

Polisi Presenoldeb - cliciwch yma

Cysylltu

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Rhif Ffôn: (01286) 880345
Pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru


Bookmark and Share