Latest News

Bagloriaeth Cymru - Welsh only available
Fel y gwyddoch mae'r Fagloriaeth ar ei newydd wedd ac mae nifer o weithgareddau diddorol wedi cymeryd lle ers ddechrau'r tymor gyda'r disgyblion yn mwynhau'r heriau a osodwyd iddynt, heriau megis Menter, Dinasyddiaeth Fyd Eang a Her Y Gymuned.

Dyma argraffiadau rhai disgyblion am y gweithgareddau.
Her Menter
imageFe gawsom ni gyfle i redeg busnes ein hunain yn ystod yr her Menter ac fe wnaethom ddysgu nifer fawr o sgiliau sut i redeg ein cwmni ein hunain. Enw cwmni ni oedd Blasus 2015, sef cwmni yn gwerthu sudd afal blasus wrth gwrs. Fe wnaethomgasglu’r afalau o berllan Glynllifon a’i gwasgu nhw gyda chymorth Yr Anglesey Apple Company. Ar ol llawer o waith yn potelu, labelu a hyrwyddo ein cynnyrch fe wnaethom lwyddo i werthu pob un potel a gwneud elw bach digon del! Rydym eto i benderfynu beth i’w wneud gyda’r elw. Fe wnaeth pawb fwynhau ymwneud â’r her Menter gan ddysgu a datblygu nifer o sgiliau newydd. Rydym wedi clywed bod Mr Richard Huws, Pant Du yn bryderus iawn am y gystadleuaeth yma ac ei fod yn bwriadu gwneud cynnig am ein busnes! Dowch rownd y bwrdd i drafod Mr Huws!
Martha Morgan: Cwmni Blasus 2015

Martha, Jessica ac Eilis yn labelu'r poteli Blasus

**********

imageFe wnes i a thri arall redeg cwmni o’r enw Cainc Cymru. Ein cynnyrch ni oedd cynhyrchu dodrefn gardd yn cynnwys gweluaupridd a byrddau bwydo adar. Fe aeth y busnes yn dda iawn oherwydd fe wnaethom werthu yr hyn a gynhyrchwyd i gyd.Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu ein cynnyrch mi fedrwn drefnu i alw heibio chi i drafod eich anghenion a’r pris wrth gwrs.
Cysylltwch gyda fi yma yn yr ysgol os gwelwch yn dda.

Ethan Glyndon : Cwmni Cainc Cymru

Llun Ethan ac aelodau Cwmni Cainc Cymru yn gosod gwely pridd mewn gardd leol.


Profiad Gwaith - Welsh only available
Yn dilyn pryder Cenedlaethol am ddyfodol Profiad Gwaith mae'n braf gan yr ysgol gyhoeddi y bydd Profiad Gwaith yn cael ei drefnu eleni ar y dyddiadau canlynol.
Blwyddyn 10, Gorffennaf 4-8 a Blwyddyn 12 ar yr wythnos olaf o'r tymor sef Gorffennaf 11-15.
Fe ddymunai'r ysgol ddiolch ymlaen llaw i sefydliadau a chyflogwyr lleol am y gefnogaeth arferol.


Golwg ar Iechyd - Welsh only available
plantYn ddiweddar cawsom gyfle i fynd i ganolfan Glasdir yn Llanrwst i gymeryd rhan mewn gweithgaredd 'Golwg ar Iechyd' dan nawdd Prisysgol Caerdydd. Roedd yn gyfle delfrydol i ddysgu mwy am gyrsiau prifysgol yn ymwneud a iechyd.

Yn ystod y dydd casom gyfle i sgwrsio gyda nifer o fyfyrwyr presennol y brifysgol oedd yn cynnal gweithdai i gyfleu gwybodaeth am eu cyrsiau megis Nyrsio, Deintyddiaeth, Bydwreigiaeth, Meddygaeth, Radiotherapi, Ffysiotherapi a Therapi Galwedigaethol.Roedd y gweithdai yn hynod ddiddorol, yn ymarferol a llawn o wybodaeth ac yn sbardun i ni gyd i feddwl am plantddilyn gyrfa ym maes Iechyd. Fe wnes i ddysgu bod y proffesiynau iechyd yma yn cynnig rhagolygon gyrfa ardderchog a bod rhaid gweithio'n arbennig o galed i warantu llwyddiant yn y maes. Rwyf fi yn bersonol yn bwriadu ymchwilio llawer mwy i faes Ffysiotherapi rwan gan obeithio gwneud cais am gwrs mewn prifysgol yn y dyfodol agos.

Cadi Jones ar ran Leah, Kate, Caitlyn, Caio, Ioan, Ceris, Alaw, Seren, Elin, Toda a Canna.


Tlws Coffa Guto Aeddan Williams - Welsh only available
imageDyfernir Tlws Coffa Guto Aeddan Williams bob blwyddyn i'r disgybl sydd wedi disgleirio a datblygu fwyaf ar gwrs Diwydiannau'r Tir yng Nglynllifon.
Cyflwynir y wobr eleni i Tomos Huw Jones am ei waith caled a'i frwdfrydedd ar y cwrs dros ddwy flynedd.
Nid oedd y dewis yn un hawdd o gwbl oherwydd roedd cynifer o'r disgyblion yn haeddu cael eu gwobrwyo, ond Tomos ddaeth i'r brig eleni oherwydd ei ymdrechion cyson a'i ddiddordeb amlwg gyda'r gwaith.
Dymuniadau gorau i'r dyfodol Tomos gan ddymuno pob llwyddiant iti ar gwrs amaethyddiaeth yng Ngholeg Glynllifon.


STEM - Welsh only available
imageCafwyd canmoliaeth uchel iawn i bawb o flwyddyn 10 ac 11 a fynychodd y ffair yrfa STEM yng ngholeg grwp Menai yn ddiweddar.Digwyddiad arbennig oedd hwn i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc o bwysigrwydd STEM, sef dysgu mwy am y cyfleoedd a ddaw yn y dyfodol trwy bynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Mae'n wir dweud bod disgwyl i un o bob pum swydd newydd sy'n cael eu creu yn y DU erbyn 2022 yn mynd i fod yn swyddi STEM.
Roedd nifer fawr iawn o'r arddangoswyr yn canmol ymddygiad, ymroddiad a brwdfrydedd yr holl ddisgyblion, yn mynegi eu bod wedi creu argraff ardderchog arnynt, ac eu bod yn glod i'w hunan ac i'r ysgol.
Daeth anrhydedd arbennig i rai hefyd, yn gyntaf i Rachel Roberts, a ddaeth yn gyntaf allan o dros 500 o ddisgyblion gan ennill ipad air am ennill y gystadleuaeth fawr, a llongyfarchiadau calonog hefyd i Sioned Jones a Caitlyn Holmes am ennill cystadleuaeth cwmni Horizon am gwblhau'r sialens Jig-so (mewn 1 munud a 24 eiliad). Mae nhw'n ennill voucher £50 i'w wario yn Amazon.


'Den y Llewod' - Welsh only available
imageBu i ddisgyblion Chweched Dosbarth Dyffryn Nantlle gymryd rhan mewn gweithgaredd 'Den y Llewod' heddiw a drefnwyd gan y cyflogwr Watkin Jones, Gyrfa Cymru a CITB. Yr oedd disgwyl i'r disgyblion yn eu grwpiau feddwl am syniad busnes a fyddai yn cyfrannu tuag at les eu cyd-ddisgyblion a ffyniant yr ysgol fel sefydliad. Pan yn datblygu eu syniad busnes yr oedd gofyn iddynt weithio mewn tim a datblygu syniad a oedd yn greadigol, ymarferol a. Ar ol wythnnos yn unig yr oedd y grwpiau yn gorfod cyflwyno eu syniadau busnes i banel o 'Lewod' yn ogystal a'u cyd ddisgyblion yn y chweched. Yr oedd hi'n bleser o'r mwyaf clywed cyflwyniadau'r grwpiau gan bod ansawdd eu syniadau a safon eu cyflwyniadau a'u defnydd o dechnoleg IT yn arbennig. 'Roedd y disgyblion yn amlwg wedi treulio amser yn datblygu eu syniadau busnes a ymchwilio eu syniadau a cafwyd sawl syniad busnes diddordol iawn gan gynnwys Cae Pel droed 4G i'r gymuned a gweithdai datblygu sgiliau I ddisgyblion iau yr ysgol o'r enw 'Skills to Succeed'. Er bod y gystadleuaeth yn un agos iawn, y grwp buddugol a oedd wedi ysbrydoli'r panel oedd DN Health gyda'u syniad i ddatblygu bar o fwydydd a diodydd iachus megis 'Smoothies' a suddion ffrwythau. Bu i'r grwp llwyddiannus ennill gwobr i-tunes yn rodd gan y cwmni Watkin Jones. O gofio bod y disgyblion ynghanol cyfnod hynod o brysur o ran eu haddysg yr oedd hi'n amlwg eu bod wedi treulio amser ar y weithgaredd ac wedi arddangos sgiliau menter arbennig a syniadau creadigol o'r radd flaenaf.
Ellen V Williams, Gyrfa Cymru, Mai 2015.


Ymweliad a fferm go arbennig! - Welsh only available
Beth yw'r nifer mwyaf o bysgod a welsoch chi gyda'i gilydd erioed? Dau eog tew yn gorfedd mewn pwll, neu ddwsinau o silidons bach yn sgrialu i bob cyfeiriad mewn nant? Neu efallai eich bod wedi gweld haig o sardins bychain mewn mor cynnes tran snorclo ar eich gwyliau. Wel tydi'r niferoedd yma'n ddim byd i'r nifer o bysgod a welsom ni griw O.C.N. yn ddiweddar, oherwydd fe welsom dros filiwn o bysgod yn nofio'n hamddenol braf.......mewn ffatri bysgod yn ardal Penmon, Ynys Mon. Draenogod y mor oeddynt, wedi cael eu henwi oherwydd bod pigau bach miniog ar eu cefnau yn union fel draenogod cyffredin.
Trigai tua cant a hanner o filoedd o bysgod mewn chwech o danciau anferth ar y safle a'r rheini i gyd o dan do. Danfonir y cynnyrch i bedwar ban y Byd o'r ffatri a chwmni Waitrose yw un o gwsmeriaid mwyaf y cwmni. Roedd yr ymweliad a chwmni Anglesey Aquaculture yn un diddorol dros ben, fferm pur wahanol i'r arferol.
Iwan Ellis


Cyfiawnder mewn diwrnod - Welsh only available
imageCawsom ni griw AWE ddiwrnod gwych yn ddiweddar yn cymeryd rhan mewn gweithdy ‘Cyfiawnder mewn diwrnod’. Yn ystod y dydd cawsom ddilyn hanes Connor a'i ffrindiau 16 oed mewn drama gan actorion o gwmni Theatr Clwyd Cymru. Ar ôl gorffen gyda'i gariad aeth Connor i lawer o drwbwl, ac fe 'i cyhuddwyd o bedair trosedd, sef delio gyda chyffuriau, ymosod yn gorfforol, bygwth gyda chyllell a gwneud camddefnydd o gyfrynghau cymdeithasol i fwlio a phoeni rhywun.
Cawsom ddilyn hanes Connor yn cael ei arestio, ei gyhuddo a'i ddedfrydu a hynny yn Llys y Goron, Caernarfon, gyda Ynad Heddwch go iawn yn rhan o’r ddrama.Cafodd pawb rolau gwahanol i’w chwarae yn y llys, cyfreithwraig oedd Jessica,dau swyddog o’r tim cyfreithiol oedd Glyn a Carwyn, plismon oedd Ethan, ac aelodau o’r teuluoedd oedd Llyr, Hannah, Brandon, Sion a Tristan.

Fe gawsom gymeryd rhan mewn llawer o weithdai diddorol gan gynnwys un ble roedd rhaid i ni ddedfrydu Connor am ei droseddau.Roedd y ddrama wedi ei selio ar ddigwyddiadau go iawn ac fe gafodd Connor ei garcharu am 12 mis.
Fe wnaethom ddysgu llawer am y ffordd y mae'r Sustem Gyfiawnder Troseddol yn gweithio.


Lorri Wyddoniaeth ‘Lab in a Lorry’ - Welsh only available
imageDydd Gwener, y trydydd o Fawrth fe ddaeth y Lorri Wyddoniaeth ‘Lab in a Lorry’ i’r ysgol ac fe gawsom ni aelodau Blwyddyn 8 y cyfle i ymweld a hi. Roedd nifer o weithdai yn mynd ymlaen yn y bws ac roedd pawb yn cael tro i neud arbrawf. Roedd dol CPR yno ac cawsomi roi camera i mewn i’r corff y ddol er mwyn gweld ble mae organau’r corff ac ymarfer rhoi llawdriniaeth. Roedd gwydr gwin wedi ei roi mewn bocs ac ar waelod y bocs roedd yna seinydd.Wrth ini gynyddu’r sain roedd tonnau’r sain yn gwneud i’r gwydr ddirgrannu ac ol ychydig o amser torrodd y gwydr gwin yn ddarnar! Roedd pawb yn blwyddyn 8 wedi mwynhau y diwrnod ac wedi cael cymeryd rhan yn y gweithdai i gyd. Diwrnod o hwyl!


Profiad Gwaith - Welsh only available
imageBu holl ddisgyblion Blwyddyn 10 allan ar Brofiad Gwaith ym mis Mawrth a braf yw cael nodi bod canmol mawr iddynt gan yr holl gyflogwyr pell ac agos. Dymunai'r ysgol ddiolch yn fawr iawn i'r holl fusnesau a sefydliadau am eu cymorth parod i sicrhau llwyddiant i'r rhaglen Profiad Gwaith sydd yn fodd arbennig i'r disgyblion i ddysgu cymeryd cyfrifoldeb a rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o fyd gwaith, yn ogystal a dysgu nifer fawr o sgiliau perthnasol i'r gweithle.

Dyma sylwadau byr rhai disgyblion:-

 • Ar fy mhrofiad gwaith yn Ysgol Hafod Lon fe wnes i ddysgu faint o lwcus yda ni yma yn YDN ac fe wnes i fwynhauu gweithio gyda disgyblion a staff Ysgol Hafod Lon. Sian Lloyd

 • Profiad Gwaith gwych gyda chwmni Dewi Jones, Carmel. Fe wnes i ddysgu lot. Aaron Humphreys

 • Mwynheais y profiad yn fawr iawn yn Bryn Afon Engineering. Owain Glyn

 • Cefais gyfle i drwsio offer meddygol a dysgu llawer am waith yr adran electroneg feddygol yn ysbyty Gwynedd. Glyn Hughes-Thomas

 • Mae'r P.G. wedi fy helpu i ddewis beth yr hoffwn ei wneud ar ol gadael yr ysgol. Cerys Jones

 • Cefais hwyl dda yn Ysgol Bontnewydd gan gyfarfod a phobl newydd, helpu'r plant bach a dysgu llawer o sgiliau fel cyfathrebu a gweith mewn tim. Alaw Llyfni

 • Roedd fy mhrofiad gwaith dipyn yn wahanol i rai pobl eraill rwy'n siwr. Fe ges i gymeryd rhan mewn angladdau yn ogystal a gwneud gwaith domestig. Caio Owen

 • Cefais lawer o hwyl gyda chwmni Dyffryn Llyn. Fe wnes i adeiladu sinc! Dafydd Tomos

 • Roedd fy mhrofiad gwaith yn brofiad ardderchog! Fe ges i drwsio a gosod meddalwedd mewn cyfrifiaduron yn Cynnal, Maesincla. Sion Jones. Fe ges i greu ap ffracsiynnau yno. Rhun Ellis Owen

 • Cefais brofiad gwahanol gyda'r RSPCA. Y peth gorau oedd cael gwrando ar ac arsylwi gwaith y milfeddyg. Luned Hunter

 • Cefais amser gwych yn Milfeddygon Deufor. Roedd yna ddigon i weld yn cynnwys profi Tb, C sections ar ddefaid a llawdriniaethau cyffredin ar gathod a chwn Diolch yn fawr iawn am y cyfle! Lois Crookes

 • Roedd y P.G. yn Travis Perkins yn ddiddorol dros ben. Cefais gyfle i ddelio gyda chwsmeriaiid a rhoi help llaw iddynt. Iwan Griffiths

 • Watkin Jones a chwmni Anglesey Scaffolding. Gwych! Sgaffoldio trwy'r wythnos. Tomos Bracegirdle

 • Mwynheais fy mhrofiad yn Tarian yng Nghaernarfon.Cefais wneud llawer o bethau gwahanol a chael y profiad o weithio mewn swyddfa brysur. Ceris Jones.

 • Wedi wir fwynhau fy mhrofiad yn Tinopolis, Llanelli. Roedd pawb mor groesawys a chefais gyfle i fod o flaen y camera a thu ol iddo. Dysgais lawer am fyd y cyfryngau. Mali Llyfni

 • Fe wnes i fwynhau gweithio gyda phlant Ysgol Talysarn a gweld sut y maent yn datblygu. Rebecca Humphreys

 • Mi nes i ddysgu llawer yn garej Arwyn, gan obeithio y caf swydd yno ar ol gadael yr ysgol! Iwan Ellis

 • Cefais wythnos wych yn ysgol Bro Lleu. Roedd yn brofiad arbennig iawn. Sian Ceiri Williams

 • Cefais brofiad hollol wahanol ym manc Barclays, Bangor gan ddysgu llawer am fyd bancio. Kate Williams

 • Fe ges i brofiadau gwych yn Milfeddygon Cibyn, gan gynnwys gweld llawdriniaethau a chynnal profion gwaed ar anifeiliaid gwahanol. Ioan Vaughan

 • Fe es i i feithrinfa Ffalabalam gan fwynhau'r profiad o weithio tu allan i'r ysgol a chael bod mewn amgylchedd gwahanol. Lois Eckley

 • Cefais brofiadau da iawn yn swyddfeydd Cyngor Powys. Geraint Williams

 • Cefais roi MOT's ar geir, rhoi gwasanaeth a newid blwch gers yn modurdy. Huw Ger

 • Diolch am bob cyfle. John Owen

 • Fe es i goleg Glynllifon ble cefais wythnos amrywiol dros ben.Cefais arddio,ffermio, gweithio gyda'r moch a'r teirw yn ogystal a gofalu am yr anifeiliaid bach. Kameran Williams

Gyda diolch yn fawr iawn i sefydliadau, diwydiant a chyflogwyr lleol.


Ymweliad â chwmni Jones Bros, Ruthin - Welsh only available
imageYn ddiweddar cawsom ni griw sy'n astudio Adeiladwaith ym mlwyddyn 11 gyfle i ymweld â Chanolfan Hyfforddi Cwmni Jones Bros yn Ruthin.
Roedd yr ymweliad yn un diddorol iawn ac yn un ble cawsom lawer iawn o wybodaeth am faes Peirianneg Sifil ac Adeiladwaith yn gyffredinol.
Yn ystod y dydd cawsom gyfle i holi nifer o bobl a chael cyfle i gymeryd rhan mewn gweithgareddau penodol yn cynnwys ymweld a'r iard hyfforddi, cael cyfle i brofi'r efelychydd peiriannau Tenstar tair sgrin a chael cyfle i weithio yn yr arddangosiad beirianneg gyda'r peiriannydd sifil Emlyn Roberts.
Yn yr iard hyfforddi roedd chwech prentis newydd yn ymgymryd ag hyfforddiant peiriannau o bob math, sef peiriant tipio ymlaen, rholer a chloddiwr 360.
Fe wnes i fwynhau'r efelychydd peiriannau Tenstar yn fawr iawn ble cefais gyfle i lwytho lorri gyda phridd, tasg gymharol hawdd i mi oherwydd fy mod wedi hen arfer gyda'r Hymac adref ar y fferm.
Yn yr arddangosiad beirianneg fe gawsom gyfle i dirfesur ar un safle adeiladu, gan ddefnyddio'r holl offer y byddai peiriannydd sifil yn eu defnyddio.
Cyn ymadael fe gawsom gyfle i holi gweithwyr eraill a dysgu mwy am waith cwmni Jones Bros a chael gwybod am yr holl gyfleoedd sydd ar gael i ddilyn gyrfa yn y maes.
Diwrnod cyffrous a defnyddiol dros ben.


Criw AWE - Welsh only available
imageYn ddiweddar cawsom ni griw AWE gyfle i ddathlu penblwydd go arbennig, sef penblwydd Parc Cenedlaethol Eryri. Tybed a fedrwch chi ddyfalu faint yw oed y Parc? Wel, dathlu penblwydd yn 64 oed oedd y parc a hynny mewn modd go arbennig!Penderfynwyd plannu 64 o goed criafolen neu geiriosen ar dir 64 o ysgolion i ddathlu'r penblwydd arbennig. Gyda chydweithrediad Cymdeithas Frenhinol Gwyddorau Pridd fe gawsom ni y cyfle i blannu un o'r coed yma yn Ysgol Dyffryn Nantlle gyda dau aelod o staff y Parc. Er gwaethaf y tywydd stormus fe lwyddom i blannu'r goeden gan obeithio iddi gael llonydd i dyfu'n goeden hardd.


Eisteddfod Ysgol Dyffryn Nantlle - Welsh only available
imageCynhaliwyd yr eisteddfod ar 23ain o Hydref.Cafwyd eisteddfod lwyddiannus iawn eto eleni.Roedd y neuadd dan ei sang yn ystod y bore, y prynhawn a’r hwyr.Diolch i bawb a weithiodd mor galed er mwyn sicrhau y llwydddiant hwn eleni.Diolch yn arbennig i aelodau’r chweched dosbarth am eu gwaith dygn ac i’r beirniaid hwythau am eu gwaith trylwyr sef Mrs Debbie Jones – Llên a Llefaru - ac Mr Huw Alan Roberts a Miss Gwenllian Elias – Cerddoriaeth.Diolch i bawb am eu cefnogaeth ddiflino yn flynyddool yn ddisgyblion, yn athrawon, yn rieni a thrigolion Dyffryn Nantlle.
Bu disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle yn gweithio’n galed yn paratoi ar gyfer eisteddfod yr ysgol unwaith eto eleni. Dechreuodd yr ymarferion ar ôl i’r tai ddewis eu swyddogion a bu’r capteiniaid a’u criw, ynghyd ag athrawon y tai, yn brysur yn gweithio am wythnosau wrth baratoi at y gwahanol gystadlaethau.
Roedd yr ystafell Gerdd yn fwrlwm o ymarferion, gyda chorau, partion ac unigolion yn ymarfer yn gyson ar gyfer y cystadlaethau corau a phartion. Braf oedd gweld rhai o ddisgyblion yr ysgol yn cymryd yr awenau ac yn hyfforddi partion yn llwyddiannus iawn. Braf hefyd oedd gweld y cynnydd yn y safon dros yr wythnosau yn arwain at yr eisteddfod. Er i ambell ddisgybl dynnu gwallt ei ben (heb sôn ambell athro!), daeth popeth at ei gilydd yn llwyddiannus erbyn y diwrnod mawr.
Cawsom gystadlu brwd drwy’r dydd ac roedd safon arbennig mewn sawl cystadleuaeth. Rhai o’m huchafbwyntiau personol i oedd y gystadleuaeth Rhuban Glas Offerynnol, y Parti Merched, y Parti Bechgyn a’r gystadleuaeth olaf, sef y gystadleuaeth i’r corau. Braf oedd gweld y neuadd yn gyffyrddus lawn drwy’r dydd gyda brwdfrydedd arbennig y disgyblion yn creu awyrgylch priodol. Roedd cefnogaeth y disgyblion i’w tai yn frwd ac afieithus ac yn creu awyrgylch arbennig drwy’r dydd.
Llongyfarchiadau i dŷ Llyfnwy ar eu camp o ennill Eisteddfod 2014. Hoffwn longyfarch capteiniaid y tai i gyd hefyd am eu hymroddiad a’u brwdfrydedd drwy gydol y cyfnod paratoi ac ar ddiwrnod yr eisteddfod ei hun. Tybed pa dŷ fydd yn mynd â hi’r flwyddyn nesaf?


Cadair Eistreddfod yr Ysgol - Welsh only available
Y ddau destun ar gyfer y gadair y flwyddyn yma oedd rhyddiaith ar y testun ‘ Dweud y gwir’ a cherdd ar y testun ‘Y Gloch’ . Dewiais i i ryddiaith a sgwenais stori o am hogyn o’r enw Gerallt a oedd yn actio yn gwrth gymdeithasol iawn. Roedd y stori wedi ei gosod mewn swyddfa heddlu lle roedd P.C Jones yn cyfweld Gerallt am roi un o’i athrawon yn yr ysbyty. Ar noson y Steddfod roeddwn yn teimlo’n gyffrous iawn. Roedd yn deimlad gwych bod ar y llwyfan efo pawb yn clapio. Roedd hi’n eisteddfod werth chweil. Hedydd Ioan


Llwyddiant ysgubol ar ddwy olwyn - Welsh only available
imageLlongyfarchiadau calonog i Cadi Jones Bl.9 ar ei llwyddiannau diweddar ar ddwy olwyn, sef ar ei beic rasio.
Mae yn prysur gwneud enw da iddi ei hun gyda ei hymdrechion, yn aelod brwd o glybiau beicio Dwyfor a Chlwb beicio Egni. Cafodd gyfle yn ddiweddar i fynd ar reid feicio i ddathlu penblwydd Dave Brailsford yn hanner cant, a bu'n ffodus iawn o dderbyn cit swyddogol tim Sky ganddo am ddangos potensial amlwg yn y maes.Bu hefyd yn aelod o'r tim fu'n tywys baton y Frenhines yn ardal Llanberis ar y daith i emau'r Gymanwlad yn yr Alban.
Braf iawn hefyd oedd clywed am ei llwyddiant o ennill y trydydd safle yn ras Ieuenctid Gogledd Cymru dan 16 y 'Tour of Britain' yn Llandudno yn ddiweddar.
Dymuniadau gorau Cadi a phob hwyl gyda'r rasio ym Marsh Tracks, Y Rhyl yn y dyfodol agos.


Gwobr Dug Caeredin - Welsh only available
Blwyddyn yn ol, dechreuais i a Guto Williams gwblhau Gwobr Efydd Dug Caeredin. Er mwyn ei basio, roedd yn rhaid i ni wirfoddoli un waith yr wythnos am chwe mis, treulio tri mis yn datblygu sgil a thri mis yn datblygu ffitrwydd. Yna, roedd yn rhaid i ni fynd ar ddwy alldaith: un o Ben y groes i Lanberis a’r llall o Llanberis i Benygroes, gan wersylla yn Waunfawr am un noson. Roedd yn rhaid i ni weithio mewn grwp er mwyn dilyn y llwybr cywir a darllen y map. Roedd yn rhaid i ni gofnodi pob dim yr oeddem yn ei wneud ac erbyn rwan, rydw i a Guto wedi cael gwobr Efydd Dug Caeredin.
Buddug Eckley

Contact

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Telephone: (01286) 880345
E-mail: click here


Bookmark and Share