Sports

Translation coming soon...

MarcActif Cymru
MarcActif CymruMae adran addysg gorfforol yr ysgol yn falch o gael eich hysbysu eu bod wedi llwyddo i ennill MarcActif Cymru am chwaraeon eleni. Mae ActiveMarc Cymru yn cymeradwyo’r ysgolion sydd wedi ymrwymo i ddatblygu addysg gorfforol a chwaraeon ysgol o safon uchel, ac i hybu manteision gweithgarwch corfforol.

 


Llwyddiannau Chwaraeon yr ysgol
Llwyddiannau Chwaraeon yr ysgolMae’r ysgol wedi cymryd rhan mewn nifer fawr o weithgareddau yn ystod y flwyddyn ac wedi llwyddo mewn sawl maes chwaraeon gyda nifer o unigolion yn yr ysgol wedi dod i’r brig. Mae’r rhaglen 5x60 wedi ehangu nifer y gweithgareddau. Erbyn hyn mae gyda rygbi 7 bob ochr, hoci, pelrwyd, criced, beicio mynydd, dringo a bowldro fel enghreifftiau. Daeth carfan pelrwyd merched o dan 16 yr ysgol yn fuddugol yng nghyngrair oedolion safon 2. Tîm beicio mynydd wedi ennill pencampwriaeth Gogledd Cymru. Timau athletau merched a bechgyn wedi ennill rhanbarthau Gogledd Gwynedd ac Eryri. Dau o redwyr traws-gwlad yng nghystadleuaeth pencampwriaeth Cymru – Sion Anthony Jones a Ryan Owen. Mae gennym ddau bencampwr Cymru ym myd bocsio – Emyr Parry blwyddyn 11 a Ryan Owen blwyddyn 9. Cafodd tri eu dewis i gynrichioli rygbi yn nhîm RGC datblygol – Owain Williams, Jac Owen a Celt Owen. Mae Sophie Jones blwyddyn 10 yn gwneud enw i’w hun ym myd athletau ac wedi cynrychioli Eryri yng Nghaerdydd yn y râs 100 a 200m. Mae Cai Parry ogystal wedi cynrhychioli Eryri yn y naid drifflyg. Mae Sion Anthony Jones a Celt Owen yn rhan o dîm buddugol athletau bechgyn blwyddyn 8. Mae Sion yn redwr pellter hir yn ogystal â rhedeg mynyddoedd. Mae Celt yn serennu mewn peldroed, rygbi a gwibio. Ar ôl dod yn fuddugol ym mhencampwriaeth athletau NAS/UWT Eryri aeth tîm yr ysgol i gystadlu i Aberhonddu erbyn goreuon Cymru. Daeth tîm athletau bechgyn o dan 14 i’r brig yn y gystdaleuaeth yma yn ogystal ac yn ychwanegol cafwyd yr anrhydedd o ennil Tlws Charlie Hughes, anrhydedd sydd ddim fel arfer yn cael ei rannu gydag ysgolion bychain/canolig eu maint. Llongyfarchiadau mawr i’r tîm i gyd.


Adroddiad Chwareon Medi – Rhagfyr 2014 Adran Addysg Gorfforol
Gwobr Dug Caeredin:-
Wedi llwyddo (Efydd): Guto Williams, Sion Johnson, Llewelyn Lloyd
Buddug Eckley, Ceri Burdett a Katie Burdett
Wedi dilyn a llwyddo gyda cwrs arweinyddion pêl-rwyd gyda’r Urdd:
Buddug Eckley, Anna Jones, Lois Crooks, Cadi Jones, Ceris Alaw , Lois Eckley
Wedi dilyn cwrs a llwyddo gyda cwrs arweinyddion athletau gyda’r Urdd:
Lois Crooks, Cadi Jones, Lois Eckley, Ceris Alaw


Pêl-Rwyd
Cadi Jones bl.10 wedi ei dewis i garfan -16 Eryri a Hwb
(Carfan Gogledd Gorllewin Cymru)
Buddug Eckley, Anni Williams a Anna Jones (Dan 18 Eryri)
Mae carfan -16 (Puma’s Pen) a -18 (Dreigiau Dyffryn) yr ysgol yn chwarae mewn cynghrair oedolion pêl-rwyd yn Plas Silyn bob nôs Fawrth a nôs Fercher rhwng 7 a 10 y.h.


Rygbi
RygbiGenethod bl.9 wedi mwynhau uned o wersi Rygbi gan Chris Williams (swyddog datblygu rygbi Gogledd Cymru).

Bob nôs Lun ar ôl ysgol mae ymarfer rygbi genethod- o ganlyniad fe aeth tim or ysgol i lawr i Llanidloes yn ystod hanner tymor i chwarae mewn twrnament Cymru. Roeddynt yn lwyddiannus iawn.


Peldroed
Erbyn hyn mae holl gemau cwpan peldroed Eryri wedi dod i ben gyda timau bechgyn a genethod yn cystadlu.Cyrhaeddodd pob tim yr ail rownd gyda bechgyn dan 15eg yn gwneud orau gan gyrraedd rownd 3 a cholli i Ysgol Glan y Mor.Timau dan 12eg,dan 13eg,dan 15eg a dan 18aw.
Chwaraeodd bechgyn blwyddyn 7 gemau cyfeillgar yn erbyn Brynrefail ond colli yn eithaf trwm,yn eu gem nesaf llwyddodd y bechgyn ddal ysgol Eifionydd i 2 - 2 ond colli ar giciau o’r smotyn.
Gan fod cwpan Eryri i fechgyn dan 16 wedi cael eu gohurio trwy Gymru chwaraewyd gem gyfeillgar yn erbyn Botwnnog ac ennill 6 -0.
Diolch i Mr Dafydd Parry, Mr Deiniol Davies a Mr Noel Roberts am eu gwaith gyda’r timau uchod.


Tim rygbi dan 14eg Ysgol Dyffryn Nantlle.
Tim rygbi dan 14eg Ysgol Dyffryn Nantlle.Erbyn hyn mae cynghrair Dwyfor / Meirion wedi ei chwblhau gyda dan 16eg yn colli 3 gem a dan 14eg yn ennill 1 a cholli 2. Nid yw’r canlyniadau yn adlewyrchiad o’r gemau yma gan fod bron pob un yn eithriadol o agos.
Mae ymarferion timau dan 13eg a dan 15eg eisioes wedi dechrau gyda gemau cwpan Eryri dan sylw.Diolch i Mr.Aled Edwards am ymarfer a rhedeg tim dan 15eg.
Owain Williams, Jac Owen a Tomos Huw 3 disgybl o’r ysgol sydd yn chwarae ac yn ymarfer gyda RGC (Rygbi Gogledd Cymru).


Genethod dan 13eg Ysgol Dyffryn Nantlle – Peldroed
Genethod dan 13eg Ysgol Dyffryn Nantlle – PeldroedDyma lun o dim peldroed y genethod yn eu gem yn erbyn Syr Hugh Owen. Er mai colli o 7 gol i 4 oedd canlyniad y gem roedd pawb wedi mwynhau ac or-herwydd mae genethod Blynyddoedd 7 ac 8 yn cael chwarae 5 yr ochr bob amser cinio dydd Llun gyda Sion Mourinho Jones a Nathan Rodgers Roberts

 

 


Peldroed Ysgolion Cymru.
Peldroed Ysgolion Cymru.Llongyfarchiadau i Cai Parry Blwyddyn 12eg sydd wedi ei enwi yn sgwad peldroed Ysgolion Cymru 2014/15. Dipyn o gamp i fachgen o’r ysgol. Mae ar hyn o bryd yn chwarae i glwb y Bala yn uwch gynghrair Cymru.Pob lwc iddo.

Cai Parry (Streipiau)

Contact

Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ffordd y Brenin,
Penygroes,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 6AA

Telephone: (01286) 880345
E-mail: click here


Bookmark and Share